Logga in

Allmänna villkor Genom att använda Nooxter-plattformen godkänner du att följa och vara bunden av dessa villkor.

Nedanstående Allmänna villkor utgör ett juridiskt bindande avtal (” Avtal ”) mellan dig som användare och Nooxter AB som reglerar användning av Nooxters webbplats och applikation samt de tjänster som erbjuds genom dessa (”Nooxter”).

Nooxters insamling och användning av personlig information regleras i separat GDPR-policy.

Betalningar som härrör från Nooxter regleras i separata Betalningsvillkor (inkl. friskrivning)

Samtliga användare, såväl värdar som gäster, ansvarar för att följa de lagar och regler som gäller för sin användning av Nooxter. Användare ansvarar vidare för att skaffa och följa samtliga tillstånd som krävs för att nyttja tjänsten.

 1. Omfattningen av Nooxter-tjänster

1.1 Nooxter är en tjänst som möjliggör för registrerade användare att publicera värdtjänster samt behov av värdtjänster. Med värdtjänst avses att företag (”Värd”) erbjuder nyttjande av arbetsplatsytor, eller liknande, att användas under kortare eller längre tid av en eller flera Gäster (”Gäst”). Värdtjänsten kan innehålla andra erbjudanden, som kombineras med själva värdtjänsten.

1.2 Såväl värdar som gäster ansvarar fullt ut för sina annonser/listningar, allt material i annonserna samt de tjänster som erbjuds. Innehållet i annonser får inte bryta mot upphovsrätt, äganderätt, eller på annat sätt vara lagstridig. Information i annonser får inte vara vilseledande eller bedräglig. Nooxter har inget ansvar härför.

De bokningar som görs, sker direkt mellan Värd och Gäst.

Nooxter har ej heller något ansvar för avbrott och/eller störningar som får till följd av avbrott i användandet av tjänsterna och/eller tillgång till Nooxter.

1.3 Nooxter har ej heller något ansvar för betygssättningar eller liknande, som sker på www.nooxter.se . Att en medlem är verifierad, innebär att denne har genomgått en relevant verifieringsprocess.

1.4 Nooxters uppgift är att förmedla bokningar av tjänster som anges ovan i 1.1.

1.5 Som användare accepterar man att innehåll från Nooxter används i e-postmeddelanden, etc.

 

 1. Medlemskap och behörighet

2.1 Samtliga medlemmar skall ha fullföljt en registrering av ett konto hos Nooxter. Ett grundkrav för medlemskap är att användare, såväl Värd som Gäst, är en Juridisk person, med registrerat organisationsnummer.

2.2 Nooxter har inget ansvar för de olika medlemmarnas identitet.

2.3 Användare måste fullfölja registrering av ett konto hos Nooxter. Genom registreringen intygar man som användare att man är behörig att teckna den firma, det företag eller organisation som registreras samt att man är behörig att binda användaren till dessa Allmänna villkor.

2.4 Användare är skyldiga att registrera korrekta uppgifter, samt att uppdatera användaruppgifter omgående då behov föreligger. Användaren är ensamt ansvarig för samtliga transaktioner som sker via kontot.

2.5 Då sekretessen är av stor vikt, ansvarar Användare för att inte avslöja kontouppgifter och andra uppgifter från Nooxter för utomstående.

 1. Ändring av dessa villkor

Nooxter förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor i enlighet med denna bestämmelse. Därför är man som användare vid varje tid skyldig att hålla sig uppdaterad om det senaste datum för uppdatering av dessa Allmänna Villkor och de ändringar som skett.

 1. Innehåll

5.1 Innehållet i annonser på Nooxter kan vara skyddat av upphovsrätt. Genom registrering hos Nooxter bekräftar användaren att innehållet får användas på www.nooxter.com samt av Nooxter.

 1. Avgifter (alternativt hänvisning till Betalningsvillkor?)

Nooxter kan ta ut avgifter från värdar och / eller gäster tillsammans, ”avgifter” för användningen av Nooxter-plattformen. Information om aktuella avgifter finns i Betalningsvillkor.

Nooxter förbehåller sig rätten att när som helst ändra avgifterna.

Som användare är man ensamt ansvarig för att erlägga avgift till Nooxter. Om inget annat anges, är betalning ej återbetalningsbar.

 1. Speciella villkor för värdar

6.1 Användare ska i sina annonser tillhandahålla fullständig och korrekt information om de tjänster som erbjuds. Användare är vidare ansvarig för att vid varje tid hålla information uppdaterad, vilket även gäller tjänsternas tillgänglighet i kalender.

6.2 Nooxter förbehåller sig rätten att kräva att annonser har ett visst antal bilder i ett visst format, storlek och upplösning.

6.3 När Användare har accepterat eller godkänt en bokningsförfrågan, ingås ett juridiskt bindande avtal med Värd och/eller gäst. Därmed godkänns att avgift enligt Betalningsvillkor ska erläggas.

6.4 Nooxter kräver att Användare innehar giltig och lämplig företagsförsäkring för sina värdtjänster. Användare är skyldiga att granska respektive försäkring noggrant och se särskilt till att man är bekant med och förstår eventuella undantag och eventuella självrisker som kan gälla för sådan försäkring, inklusive, men inte begränsat till, om försäkringen kommer att täcka gästernas handlingar eller passivitet (och de personer som gästen har bokat för, om tillämpligt) när de använder de tjänster som erbjuds.

6.5 Användare som kräver att Deposition ska erläggas, måste speciellt ange detta i sin annons.

 1. Speciella villkor för gäster

7.1 Efter att Användare har tagit emot en bokningsbekräftelse från Nooxter, ingås ett juridiskt bindande avtal mellan Gäst och Värd.

7.2 Användare är införstådda med att de bokningar som görs, innebär tillgång till ett utrymme/tjänst under en begränsad tid. De in- och utcheckningstider som överenskommits måste följas. Om Användare stannar efter överenskommen utcheckningstid, finns inget juridiskt bindande avtal och därmed ingen rätt att fortsätta nyttja tjänsten/tjänsterna.

 1. Ändrade bokningar

8.1 Värdar och gäster ansvarar för eventuella ändringar av en bokning som de gör via Nooxter eller ber Nooxters kundtjänst att göra och samtycker till att betala eventuella ytterligare noteringsavgifter, värdavgifter eller gästavgifter och / eller Skatter i samband med sådana bokningsändringar, enligt Betalningsvillkor.

8.2 Gäster kan när som helst avboka en bekräftad bokning i enlighet med annonsens annuleringsregler (ska framgå av annons) och Nooxter återbetalar beloppet för de totala avgifterna till gästen i enlighet med sådana avbokningsregler.

8.3 Om en värd annullerar en bekräftad bokning får gästen full återbetalning av de totala avgifterna för sådan bokning.

8.4 Under vissa omständigheter kan Nooxter avbryta en bokning på uppdrag av värd eller gäst och initiera motsvarande återbetalningar och utbetalningar. Om Nooxter annullerar en bokning kommer Nooxter att meddela medlemmar och ange skälen för en sådan åtgärd, såvida inte ett sådant meddelande (i) förhindrar eller hindrar upptäckt eller förebyggande av bedrägeri eller andra olagliga aktiviteter, (ii) skadar andra legitima intressen Medlemmar eller tredje parter, eller (iii) bryter mot tillämplig lag.

 1. Skador på utrymmen, etc.

9.1 Som gäst är du ansvarig för att lämna utrymmet (inklusive egendom som finns vid utrymmet) i det skick det var i när du anlände. Du är ansvarig för dina egna handlingar i anslutning till utrymmet.

9.2 Om en värd gör anspråk på och ger bevis för att du som gäst har skadat ett utrymme eller någon annan personlig eller annan egendom inom ett utrymme kan värden begära ersättning från dig.

9.3 Användare samtycker till att samarbeta med och hjälpa Nooxter och att förse Nooxter med sådan information och vidta sådana åtgärder som Nooxter rimligen kan begära i samband med eventuella skadeståndsanspråk eller andra klagomål eller påståenden från Användare.

 1. Skatter

10.1 Som värd är du ensamt ansvarig för att rapportera, samla in, betala eller ta med i dina avgifter eventuell moms eller andra indirekta skatter som härrör från nyttjandet av Nooxter.

10.2 Skatteregler kan kräva att Nooxter samlar in lämplig skatteinformation från värdar eller att hålla tillbaka skatter från utbetalningar till värdar eller Gäster. Om en värd inte tillhandahåller oss den nödvändiga dokumentationen enligt tillämplig lag (t.ex. ett organisationsnummer eller momsregistreringsnummer), förbehåller Nooxter sig rätten att hålla inne utbetalningar upp till relevant belopp.

 1. Förbjudna aktiviteter

Användare är ensamt ansvariga för efterlevnad av alla lagar och regler som kan gälla för användning av Nooxter.

Nooxter har ingen generell skyldighet att övervaka medlemsinnehåll eller aktivt söka efter innehåll som indikerar olaglig eller olämplig aktivitet. Däremot är Användare, om man upptäcker sådana aktiviteter, skyldiga att omedelbart anmäla dem till Nooxter.

 1. Uppsägning, avstängning och andra åtgärder

12.1 Detta avtal gäller till dess att Användare eller Nooxter säger upp avtalet i enlighet med denna bestämmelse.

12.2 Användare kan när som helst kan säga upp detta avtal genom att skicka ett e-postmeddelande till Nooxter. Om man avbryter sitt Nooxter-konto som värd kommer alla bekräftade bokningar automatiskt att annulleras och Värdens gäster kommer att få full återbetalning. Om man avbryter sitt Nooxter-konto som gäst kommer alla bekräftade bokningar automatiskt att annulleras och återbetalning beror på villkoren i listans avbokningsregler.

12.3 Nooxter kan omedelbart säga upp detta avtal och / eller sluta ge tillgång till Nooxter-plattformen om Användare väsentligt har brutit mot skyldigheter enligt dessa villkor, betalningsvillkoren och/eller har brutit mot tillämpliga lagar, förordningar eller tredje parts rättigheter.

12.4 Om Nooxter ​​vidtar någon av de åtgärder som beskrivs ovan (i) kan vi återbetala dina gäster till fullo för alla bekräftade bokningar som har annullerats, oavsett befintliga avbokningsregler, och (ii) du kommer inte att ha rätt till någon ersättning för väntande eller bekräftade bokningar som avbröts.

12.5 När detta avtal har sagts upp har Användare inte längre rätt till återställning av Nooxter-konto eller medlemsinnehåll.

 1. Ansvar

Nooxters ansvar begränsas till lagstadgade bestämmelser för avsikt och grov vårdslöshet av Nooxter och dess ställföreträdare.

 1. Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med Svensk lag.

Tvister med anledning av användandet av Nooxter och dessa Allmänna villkor, ska avgöras i enlighet med Svensk lag och av Allmän domstol.

 1. Allmänna bestämmelser

15.1 Med undantag för att de kan kompletteras med ytterligare villkor, utgör dessa Allmänna villkor hela avtalet mellan Nooxter och Användare, och ersätter alla eventuella tidigare muntliga eller skriftliga avtal eller överenskommelser mellan Nooxter och dig i förhållande till tillgång till och användning av Nooxter.

15.2 Skulle någon bestämmelse enligt dessa Allmänna villkor, eller del därav, vara ogiltig ska detta inte påverka giltigheten av de Allmänna villkoren och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

15.3 Om inte annat anges kommer meddelanden eller annan kommunikation till medlemmar som krävs enligt detta avtal att tillhandahållas elektroniskt och skickas av Nooxter via e-post, Nooxtermeddelande eller meddelandetjänst (inklusive SMS).

15.4 Om du har frågor om dessa villkor är du välkommen att maila oss.